Петък, 21 Юни 2024 17:52

Дневен ред за заседание №13 което ще се проведе на 27 юни 2024 г.

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 27 юни 2024 г. /четвъртък/ от 09.00 часа заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния


П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете включително на територията на Община Горна Оряховица (на второ четене)

Предложение. Материали

2. Приемане на Наредба за придобиване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на Община Горна Оряховица (на второ четене)

Предложение. Материали

3. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на Заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Горна Оряховица (на второ четене)

Предложение. Материали

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ

Предложение. Материали

5. Изменение на Решение №929/24.11.2022г. на ОбС Г.Оряховица досежно промени в Учредителния акт на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР" ЕООД е ЕИК 104501814 относно Изваждане на имот /Здравен дом гр.Долна Оряховица/ от списъка на дълготрайни материлани активи на Дружеството, намаляване капитала на Дружеството и приемане на Учредителен акт с отразени промените.

Предложение. Материали

6. Приемане на решение за даване на съгласие за увеличение на капитала на „Индустриален парк - Ряховец” ЕАД, промяна на Устава на Дружеството и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите

Предложение. Материали

7. Избор на УПРАВИТЕЛ на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ– ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД

Предложение. Материали

8. Промени в приходната и разходната част на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи.

Предложение. Материали

9. Промени в разходната част на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи.

Предложение. Материали

10. Промени в Служба „Обществен ред и сигурност“ към община Горна Оряховица.

Предложение. Материали

11. Промени в разчета за финансиране на капиталови разходи.

Предложение. Материали

12. Питания и отговори на питания

13. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в общински и държавни училища през 2024 г.

Предложение. Материали

14. Предаване на активи на Асоциацията по ВИК на обособената територия обслужвана от ВИК „Йовковци“ ООД гр. В.Търново за управление.

Предложение. Материали

15. Определяне представител на община Горна Оряховица за участие и гласуване по дневния ред, на извънредно заседание на общото събрание на асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК „Йовковци“ ООД гр. В.Търново.

Предложение. Материали

16. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г. на Община Горна Оряховица.

Предложение. Материали

17. Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.74.1860, местност „Ловна хижа“, по кадастрална карта на гр. Горна Оряховица, с площ 422 кв.м., предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята: 5, номер на предходен план 075860, съгласно АОС № 6826/06.07.2022г.

Предложение. Материали

18. Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.26.280, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 4320.00кв.м., предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг нива, категория на земята: 4, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, номер по предходен план 000280, заедно с построената в него сграда с индетификатор 16359.26.280.1 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с застроена площ 385.00 кв.м. брой етажи: 3, с предназначение: курортна туристическа сград, съгласно АОС № 7011/28.03.2024г.

Предложение. Материали

19. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 336.70 кв.м. разположена в УПИ Х – селкооп, кв.23 по плана на с. Стрелец, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 6995/29.02.2024г.

Предложение. Материали

20. Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ гараж с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.“Цар Освободител“ № 52-А, ет.1, гараж 3, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.814.28.15 с площ от 19.60кв.м в сграда с идентификатор 16359.514.814.28, разположен в поземлен имот с идентификатор 16359.514.814, съгласно АОС № 7036/09.04.2024г.

Предложение. Материали

21. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ гараж с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.“Цар Освободител“ № 52-А, ет.1, гараж 4, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.814.28.16 с площ от 19.60 кв.м в сграда с идентификатор 16359.514.814.28, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.814 съгласно АОС № 7037/09.04.2024г.

Предложение. Материали

22. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ гараж с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №52-А, ет. 1, гараж 6, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.814.28.18 с площ от 27,10 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.514.814.28, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.814, съгласно АОС № 7039/09.04.2024 г.

Предложение. Материали

23. Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ VII в кв. 116, по плана на с. Поликрайще, община Горна Оряховица, с площ 900 кв.м., съгласно АОС №1726/20.03.2006г.

Предложение. Материали

24. Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ VIII в кв. 116, плана на с. Поликрайще, община Горна Оряховица, с площ 1130.00 кв.м., съгласно АОС № 1727/20.03.2006г.

Предложение. Материали

25. Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ IX в кв. 116, плана на с. Поликрайще, община Горна Оряховица, с площ 1370.00 кв.м., съгласно АОС № 1728/20.03.2006г.

Предложение. Материали

26. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно : помещение, кабинет № 207, с площ от 42.18 кв.м. находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.15.58.1, с предназначение: здравно заведение, разположено в поземлен имот с идентификатор 16359.514.15.58, ККР на гр. Горна Оряховица за срок 10г.

Предложение. Материали

27. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.1203 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, Номер по предходен план: 1203, квартал 63, парцел XV, с площ 401 кв.м. съгласно АОС № 7046/11.04.2024г.

Предложение. Материали

28. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.1109 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./ Номер по предходен план: 1109, квартал 60, парцел VIII, IX, с площ 231 кв.м. съгласно АОС № 7084/29.04.2024г.

Предложение. Материали

29. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.515.268 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, Номер по предходен план, квартал 15, парцел VI, с площ 213 кв.м. съгласно АОС № 7087/30.04.2024г.

Предложение. Материали

30. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.1753 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, Номер по предходен план: 1753, квартал 225, парцел Х, с площ 339 кв.м. съгласно АОС № 7109/10.06.2024г.

Предложение. Материали

31. Подновяване на договор от 04.06.2019г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на час от имот частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 22.00кв.м, находящо се на втория етаж в сградата на пл.“Георги Измирлиев“ № 4, а именно, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.1569.1.1 – за делова и административна дейност, разположен в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1569 по КК на Горна Оряховица, съгласно АОС 6039/18.03.2019г., за срок от 5 /пет/ години.

Предложение. Материали

32. Даване на съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект, по реда на закона за водите за язовир „Кабаалма“, в землището на с. Драганово

Предложение. Материали

33. Учредяване на безвъзмездно право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура на трасе на кабелна линия СрН от съединителна муфа на кабел 10кV „Козлудуй“ до нов Трафопост, за присъединяване на „Склад за метали с администрация“ в УПИ IV,кв.59,п.и. с ид. 16359.512.192 по КККР на гр.Горна Оряховица, във връзка с чл.64 ал.2 от Закона за устройство на територията.

Предложение. Материали

34. Проект за ЧИ на ПУП план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 59094.95.169 по КККР на извън селищната територия на с. Първомайци, община Горна Оряховица

Предложение. Материали

35. Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за изработване на план схема и парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура на трасе за трасе на кабел 20 KV за захранване на ФЕЦ с P=200KW в ПИ с идентификатор 59094.208.3 по КККР на с.Първомайци, община Горна ОряховицаПредседателят на Докл.: Председателят по “Териториалнo развитие, строителство и благоустройство“ – Светлозар Шишманов

Предложение. Материали

36. Избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда да Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец юни 2024 година.

Предложение. Материали

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ
Председател на Общински съвет Горна Оряховица
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №1/11.06.2024